14. 01. 2014 - Články -> Titulní strana

Zpráva ze setkání na odborném dialogu na téma „Přístupy a modely protidrogové prevence

v Kontextu česko-německé spolupráce“ v Německu.

Dne 16. prosince 2013 se zástupce Mostu k naději Ing. Jaroslav Petrůj, zúčastnil mezinárodní konference ve Weidenu (SRN). Mezi přítomnými byli představitelé prevence i represe, včetně zástupců států ČR a SRN. Několik neziskových organizací prezentovalo východiska současné situace v česko-německém pohraničí. Ing. Petrůj prezentoval náš projekt, realizovaný s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR. Projekt je zaměřen na příhraniční oblasti s akcentem na cizince a tzv. drogové turisty ve vybraných příhraničních oblastech Libereckého a Ústeckého kraje, kde má naše organizace působnost. Nosným tématem setkání ve Weidenu byla výměna zkušeností jednotlivých zástupců nevládních neziskových organizací, státních orgánů obou sousedících zemí.

Weiden / Liberec – Most

Koordinátor projektů Mostu k naději Ing. J. Petrůj na místě setkání rozdal brožury, které Most k naději vydalo v několika jazykových mutacích (němčině, polštině, vietnamštině a angličtině) s cílem seznámit cizince a potencionální drogové turisty se současnými riziky zneužívání drog na území ČR a hlavními zákonnými normami, vztahujícím se k problematice. Brožury v rámci Projektu Prevence drogové kriminality v oblasti drog zdařile připravil vedoucí terénních programů Mostu k naději v Libereckém kraji Bc. Pavel Pech ve spolupráci s kolegyní Bc. Lenkou Acs Holakovskou, DiS., vedoucí terénních programů v Ústeckém kraji.

Ing. Petrůj si posteskl, že zástupců neziskových organizací z ČR bylo přítomno jen velmi málo. Kriticky byly vnímány i příspěvky některých přednášejících – zejména tvrzení o „stabilitě“ protidrogových služeb v ČR jsou v rozporu s praxí. Petrůje také zarazilo, jak odlišně vnímají v SRN drogový problém: „Ukazuje se, že naše protidrogová prevence je s podstatně menšími finančními možnostmi daleko účinnější a připravenější na řešení zneužívání nelegálních omamných a psychotropních látek, než je tomu v sousední SRN“ - a dodal, že v preventivním směru jsme hodně před SRN.

Na snímku z leva Mgr. Vladimír Sklenář (Národní monitorovací středisko – Úřad vlády – RVKPP)

Foto: Mgr. Michaela Veselá