17. 03. 2013 - Články -> Titulní strana

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ BĚLUŠICE - ESF - OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Martin MotlVěznice Bělušice již několik let spolupracuje s občanských sdružením Most k naději se sídlem v Mostě. Odsouzenými toto sdružení poskytuje pomoc formou korespondence a osobním kontaktem po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, zejména pak v případě relapsu. Následná péče je zaměřena na všechny systémy léčby dostupné v České republice a sociální poradenství.

V roce 2012 došlo k výraznému posunu této spolupráce. Občanské sdružení Most k naději se sídlem v Mostě po konzultaci s Věznicí Bělušice požádalo ESF o finanční podporu z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem projektu „Odborné sociální poradenství Bělušice" projekt byl od 01.01.2013 schválen.
Hlavním cílem projektu je předcházení sociálního vyloučení u osob po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, u kterých byla diagnostikována porucha MKN-10 a jejich neschopnost zařadit se po propuštění z výkonu trestu od hlavního proudu společnosti. Současná situace osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody je na trhu práce velice nepříznivá. Během jejich výkonu trestu probíhají podstatné změny právě na trhu práce a bydlení. Tato skutečnost způsobuje u mnoha z nich nemožnost získat legální zaměstnání a zajistit legálním způsobem svou obživu. Po velmi krátké době opětovně propadají do kriminálních struktur, drogové či jiné závislosti. Aktivity projektu umožní této cílové skupině zapojení se na trh práce či udržení se na trhu práce a podporu bydlení. V rámci projektu je odsouzeným poskytováno individuální a skupinové poradenství a arteterapie zaměřená na kurzy keramiky (výstupem kurzu je osvědčení o absolvování) a včelařství (výstupem kurzu je potvrzení o získání teoretických a praktických vědomostí).

Na tomto projektu Věznice Bělušice participuje ve smyslu poskytnutí prostor pro realizaci aktivit projektu, zajištění technického zázemí pro arteterapeutické aktivity (umístění pece na keramiku, hrnčířského kruhu, stanoviště včelstev). Dále se též věznice vyjadřuje a hodnotí probíhající aktivity projektu a vyjadřuje se k výstupům z porad týmu projektu.

V současné době je v projektu zařazeno již 40 odsouzených. Celkem za dobu projektu, který je stanoven na 30 měsíců bude podpořeno minimálně 114 odsouzených. Mezi odsouzenými je o zařazení do projektu velký zájem. Spojením obou partnerů dochází k zajištění maximálního a systematického působení na organizaci hodnotového systému každého jedince po všech stránkách.