Protidrogové programy v penitenciárních zařízeních

Věznice Bělušice, Nové Sedlo,Všehrdy, Liberec

Projekt realizuje Most k naději ve spolupráci s partnery zařízení pro výkon trestu odnětí svobody v Ústeckém kraji a Libereckém kraji. Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování sociální služby „Protidrogové programy v penitenciárních zařízeních“ (dále jen PPPZ). Tato služba je poskytována pachatelům trestné činnosti. Služba je zaměřena na osoby motivované i nemotivované ke změně vykonávající trest odnětí svobody a osoby propouštěné z výkonu trestu v Ústeckém a Libereckém kraji. Aktivity služby umožňují této cílové skupině vzdělat se v oblasti sociálně právní a Harm Reduction, osobám s motivací o udržení abstinence využít programu zacíleného na změnu životního stylu. V rámci služby je cílové skupině poskytováno individuální a skupinové poradenství a modul vzdělávacích besed v oblastech prevence a léčby rizikového chování, infekčních chorob a možnostech léčby. PPPZ poskytuje terénní služby v souladu s § 37 odstavce 3, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v zařízení pro výkon trestu odnětí svobody.
Posláním sociální služby PPPZ, zapsaného spolku Most k naději, a věznic jako partnerů je předcházení sociálnímu vyloučení, snižování míry sociálního vyloučení jednotlivců prostřednictvím kvalitních a profesionálních terénních sociálních služeb.

Komu jsou služby určeny:

Pachatelé trestné činnosti, starší 18 let s látkovou a nelátkovou závislostí a jejich blízcí.

Program nabízí systém aktivit, které klientům umožní snížit riziko relapsu, získat vhodnou formu následné péče, vzdělat se v problematice infekčních chorob a programu Snižování Rizik a tím předejít vzniku sociálně
patologických jevů včetně kriminality.

S osobami ve výkonu trestu program pracuje na základě jejich ústní či písemné žádosti doručené vedoucímu
programu nebo vedoucímu Poradny drogové prevence. S osobami blízkými pracuje na základě telefonické či
písemné žádosti doručené vedoucímu programu.

Služba přímo uspokojuje základní společenské potřeby a dále s nimi pracuje při použití terapeutických prvků a hry:

Skupinově terapeutická sezení:

 • Potřeba umět vytvářet bezpečné a zdravé vztahy ve společnosti založené na respektu a porozumění druhých.
 • Potřeba poznat své limity a hranice ve vztahu k druhým a naučit se je respektovat.
 • Potřeba snížit úzkost a agresi.
 • Potřeba identifikace se svojí obvyklou rolí ve skupině a schopnost naplnit či obsáhnout změnu požadované role.

Individuální poradenství:

 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 • Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob.
 • Poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik.

Vzdělávací besedy:

 • Aktuální možnosti léčby a ochrany před infekčními chorobami
 • Aktuální nabídky následné péče a léčby
 • Práce s dluhy
 • Bezpečné braní a snižování rizik

 Certifikát


Pracovníci služby PPPZ, bezplatně poskytují službu odborné sociální poradenství podle zákona o sociálních službách č.108/2006Sb. Služba je dobrovolná.

Klient se podílí na řešení své problémové situace společně s pracovníkem. Součástí služby není poskytování finančních prostředků nebo materiální podpory. Klient je o přijetí/nepřijetí případně o zařazení na čekací listinu informován do 3 dnů. Služba pracuje s klienty i formou korespondenční práce, tam kde není osobní kontakt možný.

Kontakt: vedoucí Martin Motl DiS. vedouci.atk2@mostknadeji.cz tel: 602219371

Informace pro osoby blízké: pppz-informace-pro-osoby-blizke.pdf

Kontaktní list služby: kontaktni-list-pppz-2018.pdf

Předchozí program - OSP Bělušice realizovaný z programu OPLZZ: osp-belusice---belasek-2013--2015.odt