Děkujeme za podporu
č.ú.: 3371253369/0800
 
Mapa okresů Chomutov Most Louny Teplice Litoměřice Ústí nad Labem Děčín Česká Lípa Liberec Jablonec Semily

Terénní programy Most-Teplice-Louny

„Kdo chce pohnout světem, ať hne nejdřív sám sebou.”

Sokrates

Terénní protidrogový program pro okres Most, Teplice a Louny

Terénní protidrogový program pro okres Most, Teplice a Louny vznikl z akutní potřeby neinstitucionalizovaných terénních sociálních služeb mezi drogově závislými v roce 1995 a začal se realizovat v dubnu roku 1997. Ve svých počátcích byl realizován spolu s projektem ambulance K-centra v Mostě a od počátku roku 2001 je již samostatným projektem. V době svého zrodu byl tento projekt jediným svého druhu v regionech Most, Chomutov a Louny a zajišťoval jej jeden terénní sociální pracovník. Všechny tyto lokality bylo zapotřebí nejdříve důkladně zmapovat pečlivou depistáží a kontaktovat drogovou scénu. Až poté bylo možné nabízet služby, které do dnešních dnů doznaly mnoho změn a inovací.

Nyní tedy nabízíme terénní sociální program pro uživatele drog, kteří se převážně vyhýbají institucionální péči, s aktivní vyhledávající formou sociální intervence a krizové pomoci. Klient tedy nevyhledává pomoc, ale pomoc vyhledává jeho. Cílem je prohloubení kontaktu s touto cílovou skupinou a vytvoření takového vztahu, který terénnímu pracovníkovi umožňuje korigovat problémové chování mládeže nebo mladých dospělých a touto cestou výše zmiňovanému rizikovému chování předcházet.

Most k naději, z.s. realizuje terénní programy ve městech a obcích Ústeckého i Libereckého kraje - viz. mapka v horní liště stránek. V každém z těchto programů působí proškolení pracovníci v oblastech jako jsou drogová problematika, obecné zásady sociální práce, zásady terénní práce, problematika HIV/AIDS, problematika pohlavně přenosných chorob atd.

Poslání a cíle programu:

TPP poskytuje sociální služby terénní formou, tzn. v přirozeném prostředí klientů a to ve městech Most, Bílina, Osek, Duchcov, Litvínov, Žatec, Louny a v přilehlých lokalitách. Terénní sociální služby jsou zaměřeny na vyhledávání osob starších 15ti let užívající nelegální OPL.

Hlavním cílem poskytování těchto služeb je zmírnit zdravotní a sociální důsledky užívání drog nejen u klientů, ale i jejich v jejich širokém okolí a zvýšit motivaci klientů ke snaze změnit svůj dosavadní životní styl a motivovat klienty k využití institucionální péče (kamenná zařízení) a návazných služeb.

Minimálním cílovým stavem poskytovaných služeb je zastavit zhoršování sociální situace klienta a optimálním cílovým stavem je zlepšení jeho sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti.

Všechny služby jsou poskytovány v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků, jehož součástí je mimo jiné také ochrana práv klientů a respektování důstojnosti a svobodné volby klientů. Služba je veřejně přístupná bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, jeho socioekonomické možnosti a typ užívané látky a způsob aplikace.

Základní principy a zásady programu:

 • Respektování individuálních potřeb a svobodné volby klienta

Důležitým principem práce je respektování volby klienta; rozhodnutí o změnách je plně ponecháno na volbě klienta a program mu zajišťuje individuální přístup a optimální podmínky; každý pracovník má na vědomí, že každý člověk je individuální osobnost a uznává jeho poteby, názory, pohledy na život aj.;

 • Nízkoprahovost a anonymita

Program se snaží nabídnout klientům maximální možnou dostupnost za minimum poskytnutých údajů; klientům je program přístupný přímo na ulici, bez nutnosti předložení jakéhokoliv dokladu nebo doporučení; klientům je umožněn anonymní kontakt v jeho přirozeném prostředí, čímž dochází k odbourání obav ze strany klienta;

 • Diskrétnost

Každý zaměstnanec považuje všechna sdělení klienta nebo zájemce o službu za důvěrná; je vázán mlčenlivostí o všech získaných informacích, které se týkají klienta a to i po ukončení pracovního poměru s organizací;

 • Bezplatnost

Všechny služby, které program nabízí, jsou poskytovány zcela zdarma; zaměstnanci a jiní pracovníci nenárokují od klienta či zájemce o službu žádnou odměnu ve formě peněz, darů nebo jiných služeb pro svoji potřebu (pokud zaměstnanec přijímá od klienta finanční či věcný dar, musí se při tom řídit dle daných vnitřních předpisů);

 • Odbornost

Každý zaměstnanec i jiný pracovník je vybírán podle zvláštních profesních i osobnostních požadavků a je odborníkem na svém místě; během výkonu profese terénního pracovníka si neustále prohlubuje a rozšiřuje svou kvalifikaci účastí na vzdělávacích kurzech a studiem;

 • Ochrana práv klienta

Ve všech činnostech i etapách průběhu poskytování služeb klientovi zaměstnanci nebo jiní pracovníci, dbají na to, aby svým chováním a vystupováním nezapříčinili porušení práv klientů.

 • Ochrana klientů před předsudky a negativním hodnocením

Všichni pracovníci jsou povinni chránit klienty před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování služby.


Všechny poskytované služby jsou zcela anonymní a bezplatné!


Tímto logem jsou označeni terénní pracovníci

Cílová skupina:

Primární cílovou skupinou jsou osoby starší 15ti let a to:

 • Užívající omamné a psychotropní látky (OPL) injekčně (nitrožilní uživatelé)
 • Užívající OPL jiným způsobem, než injekčně
 • Sociální okolí uživatelů drog (rodiče, prarodiče, příbuzní, známí, partneři....)
 • Osoby se zájmem informovat se o drogách a drogové problematice

Sekundární cílovou skupinou jsou:

 • žáci ZŠ, studenti SOU, SŠ, VOŠ, VŠ - besedy na školách nebo přímo v zařízení K-centra
 • široká veřejnost (PR akce - den otevřených dveří, Mezinárodní den boje proti AIDS, Říjen pro neziskovky apod.)

Služby, které poskytujeme:

 • Výměnný program - výměna injekčního materiálu a poskytování materiálu snižujícího riziko užívání drog
 • Základní zdravotní ošetření
 • Krizová intervence - pomoc v krizových situacích
 • Poskytování informací - z oblasti zdravotní, sociální, právní, bezpečné braní a sex
 • Screeningové testování na zjištění protilátek v těle (HIV, žloutenky typu B a C, syfilis)
 • Poskytování těhotenských testů
 • Sociální práce s uživateli služby - řešení jejich problémů a životní situace
 • Sběr a bezpečná likvidace použitého injekčního materiálu
 • Poskytování speciálních filtrů pro uživatele konopných drog
 • Asistenční služba - doprovod na potřebné úřady a instituce
 • Pomoc se zprostředkováním detoxifikace (Detox) a následné léčby
 • Realizace besed a přednášek ve školském systému a pro širokou veřejnost
 • Mapování drogové scény
 • A další

Kapacita služby:

 • Maximální okamžitá kapacita celého programu je 9 osob, což znamená, že v jeden okamžik jsme schopni poskytnout službu 9ti klientům. Jeden pracovník může denně poskytnout službu maximálně 15ti klientům.

Oblasti působení terénního protidrogového programu:

 • města Most, Litvínov, Bílina, Osek, Duchcov, Louny, Žatec a jejich přilehlé obce

Odpovědný vedoucí terénního protidrogového programu:

Ing. Lenka Acs Holakovská, DiS.
tel. č.: 725 457 260
e-mail: vedouci.atk@mostknadeji.cz

Zástupce vedoucí: Bc. Michaela Nezbedová, DiS.

Kontakty na terénní pracovníky:

Terén Most, Chanov


Pracovníci: Bc. Olga Baťková (od 1/2019 MD), DiS., Bc. Vladimír Pechek, DiS.
Tel. č.: 607 142 710
e-mail: teren@mostknadeji.cz

Terén Litvínov, Janov

Pracovníci: Bc. Michaela Nezbedová, DiS., Barbora Suchá, DiS.
Tel. č.: 725 434 742
e-mail: teren@mostknadeji.cz


Terén Bílina, Duchcov, Osek

Pracovníci: Pavel Švec, Tomáš Dupák
Tel. č.: 722 184 445
e-mail: teren@mostknadeji.cz

Terén Žatec, Louny

Pracovníci: Jakub Benda, DiS., Petra Hiršlová, DiS.
Tel. č.: 776 238 693
e-mail: vedouci.tpz@mostknadeji.cz

THC terén Most

terénní program zaměřený na uživatele konopných drog
Karel Fiala - terénní pracovník
Tel. č.: 601 338 250

Nezařazení/zastupující terénní pracovníci:

Bc. Marcela Mollová - terénní sociální pracovník
Karel Fiala - terénní pracovník v sociálních službách
Lenka Francová - terénní sociální pracovník

Sídlo programu:

Most k naději, z.s.
P. Jilemnického 1929, 434 01, Most
IČO: 63125137
Statutární zástupce: Lubomír Šlapka


Identifikátor služby: 4741952 (Registr poskytovatelů sociálních služeb)
web: www.mostknadeji.eu


 

Aktuální články

Prezentace vedoucí SPP na zasedání RVPPK

Prezentace vedoucí SPP na zasedání RVPPK

Prezentace o SVL Janov na zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality Dne 27. června 2019, v rámci setkání výboru RVPPK v budově ministerstva vnitra, vystoupila Iveta Theuserová DiS. s představením problematiky sídliště Litvínov - Janov. Tato....
Potravinová sbírka 2019

Potravinová sbírka 2019

Potravinová sbírka 18. 5. 2018 Dne 18. 5. 2019 se naše organizace zapojila do potravinové sbírky 2019. Vybráno bylo 559,47 kg potravin a 3 kg drogerie v Penny marketu, Višňová 3129, Most. Velmi děkujeme všem zaměstnancům marketu za vstřícný, laskavý přístup....
Článek o SPP Janov - Mostecký deník

Článek o SPP Janov - Mostecký deník

20. února 2018 Deník 3 www.denik.cz MOSTECKO | Region MARIHUANA SE V JANOVĚ NEPOVAŽUJE ZA DROGU, ŘÍKÁ ŠÉFKA PROTIDROGOVÉ PORADNY IVETA THEUSEROVÁ Drogy ničí ghetto. Na sídlišti v Janově je berou i celé rodiny MARTIN VOKURKA Dojíždí z Mostu tramvají,....
 
 

Anketa

Využíváte současně služeb terénního programu a K-centra?