6. 06. 2018 - Články -> Evropské investiční projekty

Název projektu : „Multifunkční sociální centrum – Dům humanity Liberec“ MMR

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do sociální infrastruktury dílčí měrou přispět k úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování, a tím přispět ke zvyšování zaměstnanosti v regionu. Realizace investice umožní okamžité skokové zvýšení úrovně a kvality poskytovaných sociálních služeb vedoucích k sociální inkluzi, vytvoří platformu pro budoucí rozvoj služeb a zároveň napomůže odstranění rozdílů, které v úrovni těchto služeb panují mezi jednotlivými regiony. Výsledkem projektu bude zvýšení kvality služeb v centru skýtajícím zázemí pro poskytování sociálních služeb odpovídajícím potřebám klientů a přiblížení standardům 21. století. Zvýšení úrovně kvality je možné spatřovat v pořízení vybavení, které je pro činnost střediska a pro poskytování služeb v odpovídající úrovni nezbytné. Zároveň dojde k vytvoření prostředí, které umožní další rozvoj střediska a úrovně kvality služeb. Středisko nabídne plně vybavené prostory vyznačující se odpovídajícím komfortem, ale především účelností a funkčností tak, aby byla podpořena snaha o dosažení hlavního cíle.

Jednotlivými dílčími cíli tedy je:

  • zvýšení kvality poskytování sociálních služeb v regionu s vysokou koncentrací osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených;
  • vybudování odpovídajícího zázemí pro pracovníky a klienty;
  • optimalizace podmínek pro poskytování služeb;
  • zvýšení materiálně technické základny žadatele;
  • vytvoření podmínek pro další rozvoj střediska;
  • odpovídající pozitivní vliv na proces sociální inkluze a množství sociální patologie ve společnosti;
  • zvýšení zaměstnanosti.

Předpokládaná doba realizace projektu: 22. 8. 2016 – 31. 1. 2019

Předpokládané celkové výdaje: 23 601 162,52 Kč

Číslo projektu: Z.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0006720

Hlavní kontaktní osoba: Bc. Jiří Simeth, Tel.: 724 827 968, mail: reditel.lbc@mostknadeji.cz