Děkujeme za podporu
č.ú.: 3371253369/0800
 
Mapa okresů Chomutov Most Louny Teplice Litoměřice Ústí nad Labem Děčín Česká Lípa Liberec Jablonec Semily

K-centrum Most

„Chvilka pomoci i je lepší než deset dní soucitu.”

rumunské přísloví

K-centrum Most

K-centra jsou nestátní, nezisková a nezdravotnická zařízení, která zajišťují služby pro osoby ohrožené drogou, drogy užívající, uživatele s nízkou motivací k léčbě a změně životního stylu, ostatní zainteresované osoby, např. rodinu, partnery, přátele, ale i pro širokou laickou veřejnost.

K-centrum ošetřuje drogovou scénu realizací nízkoprahových služeb v rámci sekundární a terciární prevence, s přesahem do primární (osvětová činnost). Hlavním nástrojem K-centra je kontaktní a sociální práce a služby zaměřené na minimalizaci zdravotních a sociálních rizik u osob užívajících drogy nebo drogou ohrožených, a to v rámci přístupu HARM REDUCTION (tj. zaměření na snižování sociálních a zdravotních poškození a rizik vyplývajících z užívání drog jak na straně uživatelů, tak na straně veřejnosti). Samozřejmostí je funkční provázanost na další odborné organizace a zařízení.

Poslání

K-centrum Most poskytuje ambulantní formou sociální a adiktologické služby uživatelům návykových látek (včetně alkoholu) a patologickým hráčům, dále pak osobám na počátku abstinence a rodinným příslušníkům či jiným blízkým osobám závislých. Svými činnostmi se snaží motivovat své klienty k takovému způsobu chování, které vede k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik vzniklých v důsledku užívání návykových látek a ke změně životního stylu s výhledem k abstinenci. Rodinné příslušníky a další blízké osoby podporuje ve zvládání zátěžových situací, kterým jsou vystavováni v důsledku závislostního chování blízkého člověka. Svou činností současně přispívá k ochraně veřejného zdraví.

Cílová skupina

Osoby starší 15-ti let.

Primárně:

 • osoby problémově užívající návykové látky
 • osoby experimentující nebo škodlivě užívající návykové látky (včetně alkoholu)
 • osoby závislé na návykových látkách (včetně alkoholu a patologického hráčství)

Dále:

 • rodinní příslušníci či jiné blízké osoby závislých
 • osoby na počátku abstinence (první tři měsíce)

Cíle

 • Navázat kontakt se zájemcem o služby a omezit tak počet latentních (skrytých) uživatelů návykových látek v dané lokalitě.
 • Motivovat klienty k využívání služeb zařízení (zejména prostřednictvím individuálních pohovorů, poskytováním informací, informováním o nabídce spektra služeb...) a tím cíleně působit na změny jejich sociálního statusu a eliminaci negativního dopadu závislostního chování.
 • Informovat klienty o rizicích spojených s užíváním návykových látek a jejich předcházení, o možnostech léčby.
 • Minimalizovat zdravotní rizika spojená s injekčním užíváním drog.
 • Zvyšovat sociální status klientů (posilovat jejich schopnosti a dovednosti) a podporovat jejich sociální začlenění do komunity a celé společnosti prostřednictvím sociální práce (hájit jejich práva a oprávněné zájmy).
 • Monitorovat výskyt hepatitid, HIV/AIDS a syfilis; působit preventivně v oblasti přenosu infekčních chorob a v případě potřeby podpořit klienty v zahájení včasné léčby.
 • Pomoci klientům najít, posílit a udržet motivaci k dalšímu postupu v léčbě směrem k abstinenci.
 • Podpořit rodinné příslušníky a jiné blízké osoby závislých ve zvládání zátěžových situací, kterým jsou vystavováni v důsledku závislostního chování blízkého člověka.
 • Podílet se na ochraně veřejného zdraví a na zvýšení informovanosti veřejnosti o drogách a o tématech s nimi souvisejícími.

Principy práce

 • Respektování individuálních potřeb a svobodné volby klienta
 • Nízkoprahovost
 • Diskrétnost
 • Bezplatnost
 • Ochrana práv klienta
 • Flexibilita

Služby

 • Výměnný program
 • Základní zdravotní ošetření
 • Testování HIV, HCV a HBV (hepatitida typu C a B), lues
 • Kontaktní místnost
 • Potravinový servis
 • Hygienický servis - osobní hygiena, praní prádla
 • Sociální šatník
 • Informační servis
 • Krizová intervence
 • Sociální práce
 • Individuální poradenství
 • Poradenství pro rodiče a blízké osoby (také práce s celou rodinou)
 • Zprostředkování detoxifikace (detoxu) a následné léčby
 • Internet pro klienty
 • Telefon pro klienty

  Umožňujeme absolvování praxí a stáží v našem zařízení.
  Možnost využití přednášek a besed na téma drogy a závislosti.

Kapacita služby


Iindividuální kapacita - maximálně 4 klienti v jednom okamžiku.

Skupinová kapacita - maximálně 9 klientů v jednom okamžiku v kontaktní místnosti.

PhDr. Dagmar Jandová
vedoucí programu

P. Jilemnického 1929, 434 01 Most
fotofoto602 219 372
foto 476 102 288
foto vedouci.kcm@mostknadeji.cz

Detailní kontakty na naše projekty a obdobně zaměřené organizace
v Ústeckém a Libereckém kraji naleznete na interaktivní mapě v horní liště stránek!

Provozní doba

PO - PÁ 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.30

Fotografie

CallSend SMSAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype

CallSend SMSAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype

CallSend SMSAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype

CallSend SMSCall from mobileAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype

 

Aktuální články

Potravinová sbírka 23. 11. 2019 v Tescu Litvínov

Potravinová sbírka 23. 11. 2019 v Tescu Litvínov

Dne 23. 11. 2019 proběhla v Tescu Litvínov potravinová sbírka, pro služby Mostu k naději, z.s. Během dne se vybralo 849,5 kg potravin a 113,4 kg drogerie. Všem, kteří sbírku podpořili velmi děkujeme. Vážíme si Vašho vstřícného přístupu, kterým dáváte....
Prezentace vedoucí SPP na zasedání RVPPK

Prezentace vedoucí SPP na zasedání RVPPK

Prezentace o SVL Janov na zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality Dne 27. června 2019, v rámci setkání výboru RVPPK v budově ministerstva vnitra, vystoupila Iveta Theuserová DiS. s představením problematiky sídliště Litvínov - Janov. Tato....
Potravinová sbírka 2019

Potravinová sbírka 2019

Potravinová sbírka 18. 5. 2018 Dne 18. 5. 2019 se naše organizace zapojila do potravinové sbírky 2019. Vybráno bylo 559,47 kg potravin a 3 kg drogerie v Penny marketu, Višňová 3129, Most. Velmi děkujeme všem zaměstnancům marketu za vstřícný, laskavý přístup....